REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO WISANTI DAY SPA

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO WISANTI DAY SPA

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia oraz udziału w programie lojalnościowym, adresowanym do klientów Wisanti Day Spa. Regulamin definiuje zasady przyznawania, wydawania, odejmowania, reklamowania i unieważniania punktów naliczanych w związku z zakupem usług.

2. Program realizowany jest od dnia 01.09.2021 r. do odwołania, którego termin zostanie podany przez organizatora do wiadomości uczestników z co najmniej 3-miesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem informacji umieszczonych na stronie internetowej Organizatora.

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.wisanti.pl

4. Dokonanie zakupu za pomocą zebranych punktów oznacza jednocześnie zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptację.

5. Adres do korespondencji z organizatorem w sprawach związanych z programem, zwany dalej „adresem organizatora” jest następujący: kontakt@wisanti.pl

§ 2. Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1. Uczestnik – osoba fizyczna będąca klientem Organizatora

2. Organizator – Wisanti Agnieszka Piąstka, ul. Słowiańska 14, 95-070 Rąbień, NIP: 7322085543, REGON: 100868103, adres elektroniczny: kontakt@wisanti.pl (dalej: „Organizator”).

3. Produkt/Usługa – produkty oferowane przez Organizatora w siedzibie Organizatora.

4. Program Lojalnościowy – program lojalnościowy skierowany do Uczestników, organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.

5. Punkty – punkty przyznawane Uczestnikowi biorącemu udział w Programie Lojalnościowym i umożliwiające otrzymanie nagrody na warunkach określonych w Regulaminie.

§ 3. Warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym

1. Udział w Programie Lojalnościowym jest nieodpłatny i całkowicie dobrowolny.

2. Program polega na przyznawaniu Punktów Uczestnikom, którzy dokonują zakupu Produktów i usług w siedzibie Organizatora lub na stronie www.wisanti.pl

3. Uczestnik może przystąpić do Programu Lojalnościowego wyrażając chęć przystąpienia do Programu Lojalnościowego podczas wizyty w siedzibie Organizatora.

4. Uczestnik biorący udział w Programie Lojalnościowym obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Uczestnik obowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji.

§ 4. Warunki programu lojalnościowego, zasady przyznawania punktów

1. Punkty przyznawane są w zależności od wartości dokonanego zakupu, zgodnie z następującymi zasadami:

a) za każdy wydane 50 zł brutto Uczestnik otrzymuje 5 Punktów. Przy ustalaniu wartości zakupu grosze zaokrągla się w dół do pełnych złotych.

b) do naliczania Punktów uwzględnia się wyłącznie cenę Usług i Produktów. Do naliczania Punktów nie uwzględnia się kosztów dodatkowych, jak np. koszty przesyłki czy opakowania.

2. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z uprawnienia do odstąpienia lub zwrotu zakupionych Produktów (o ile uprawnienie takie będzie mu przysługiwało), Punkty przyznane za ten zakup zostaną anulowane.

3. Każdy Uczestnik ma możliwość w każdej chwili dowiedzieć się u Pracownika Organizatora o ilości aktualnie zebranych Punktów.

4. Organizator zastrzega sobie możliwość wyłączenia przyznawania punktów za zakup niektórych Produktów, o czym poinformuje w opisie każdego takiego Produktu.

5. Poza zakupem Produktów i usług Uczestnik ma również możliwość uzyskania dodatkowych Punktów w Programie Lojalnościowym poprzez udział w odrębnych akcjach promocyjnych prowadzonych przez Organizatora lub jego partnerów – na warunkach wskazanych w danej akcji, a także:

a) Jednorazowo za przystąpienie do Programu Lojalnościowego każdy Uczestnik otrzymuje 100 pkt na start

b) Każdorazowo okazji odwiedzin Wisanti Day Spa w dniu urodzin uzyskuje 20 pkt

c) Każdorazowo za wystawienie pozytywnej opinii w serwisie Facebook, Google (i inne) Uczestnik uzyskuje 20 pkt. (jednorazowo za jeden kanał)

d) Każdorazowo za polecenie Wisanti Day Spa innemu Klientowi – jeśli polecona przez Klienta osoba zgłosi, że jest polecenia konkretnego uczestnika, Uczestnik uzyskuje 20 pkt

6. Punkty tracą ważność i nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Uczestnika wydania nagrody, jeżeli w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o zakończeniu Programu Lojalnościowego Uczestnik nie wykorzysta tych Punktów na zamówienie nagrody.

§ 5. Nagrody

1. Przyznanie Uczestnikowi nagrody bądź nagród w Programie Lojalnościowym i określenie ich rodzaju uzależnione jest od ilości uzyskanych przez Uczestnika punktów w trakcie Programu i prawidłowego wykorzystania (wymiany) tych punktów w czasie.

2. Po zebraniu odpowiedniej liczby Punktów, Uczestnik otrzymuje do wyboru:

a) Za 1000 pkt – zabieg lub voucher na zabieg na twarz D-TOX lub Fresh-UP

b) Za 1500 pkt – zabieg lub voucher na zabieg modelujący na wybrany obszar na ciało PRO CARE

c) Za 2000 pkt – zabieg lub voucher na zabieg liftingujący HIFU Liftera na wybrany obszar ciała lub twarz

3. Uprawnienie do skorzystania z prawa przyznanego na mocy niniejszego Regulaminu nie może być przeniesione na osobę trzecią.

4. W czasie trwania Programu Lojalnościowego wskazane nagrody mogą być zastępowane przez Organizatora, wedle jego wyboru, innymi nagrodami o zbliżonych parametrach wartościowych i technicznych.

5. Stan ilości punktów uzyskanych przez Uczestnika jest umniejszany o wartość punktową odebranych przez niego nagród.

6. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani prawo do żądania ich ekwiwalentu pieniężnego.

7. Uczestnik nie ma możliwości zmiany zamówionej nagrody po przyjęciu jej zamówienia do realizacji.

§ 6. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Programie Lojalnościowym.

4. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu e-mail: kontakt@wisanti.pl

5. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy oraz pracownicy podmiotów współpracujących z Wisanti Agnieszka Piąstka obsługujących systemy informatyczne.

6. Państwa dane będą przechowywane przez trzy lata od zakończenia Programu Lojalnościowego.

7. Przysługuje Państwu prawo do:

a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz o przeniesienia danych.

b) Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie maila na adres kontakt@wisanti.pl, cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

8. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

§ 7. Warunki rezygnacji i wypowiedzenia programu lojalnościowego

Uczestnik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@wisanti.pl lub też pisemnie na adres Organizatora (Wisanti Day Spa, ul. Słowiańska 14, 95-070 Rąbień). Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.

§ 8. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje związane z Programem Lojalnościowym mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora (Wisanti Day Spa, ul. Słowiańska 14, 95-070 Rąbień) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@wisanti.pl z dopiskiem „Reklamacja – Program Lojalnościowy”.

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 7 dni od ich otrzymania.

3. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator powiadomi osobę składającą reklamację listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Przed przystąpieniem do Programu Lojalnościowego Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.

2. Program Lojalnościowy nie jest grą losową, w szczególności: loterią fantową, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, zakładem wzajemnym, ani żadną inną formą do której stosuje się przepisy ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).

3. Zasady Programu Lojalnościowego określa Regulamin oraz – w zakresie nieuregulowanym – powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

_______________________________

Podpis Uczestnika