Regulamin SPA

Regulamin WISANTI

(dalej: „Regulamin”)

Szanowni Klienci!

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie naszych Klientów (dalej: „Klient” lub/i „Klienci”) i naszych pracowników (dalej: „ Pracownicy”) , a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług (dalej: „Usługi” i/lub „ Zabieg/ Zabiegi”) prosimy o zapoznanie się z Regulaminem świadczenia Usług w naszym salonie przed przystąpieniem do korzystania z nich.

WISANTI DAY SPA (dalej: „WISANTI DAY SPA”) powiązane jest ze stroną internetową wisanti.pl, właścicielem firmy jest AGNIESZKA PIĄSTKA WISANTI NIP: 7322085543, REGON: 100868103, e mail: kontakt@wisanti.pl, fb: @WisantiDaySpa, Instagram: @wisanti_dayspa

Klienci WISANTI DAY SPA są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem świadczenia Usług przed rozpoczęciem Zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień.

Skorzystanie z oferty WISANTI DAY SPA oznacza akceptację Regulaminu bez konieczności jego podpisania.

§ 1. Godziny otwarcia

1. WISANTI DAY SPA świadczy usługi przy ul. Słowiańskiej 14 w Rąbieniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-20:00 oraz w soboty w godzinach 9:00-14:00. W dni świąteczne, dni ustawowo wolne od pracy oraz niedziele WISANTI DAY SPA jest nieczynne.

2. Zmiany w godzinach otwarcia placówki mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od WISANTI DAY SPA.

§ 2. Ogólne zasady

1. Przed przystąpieniem do świadczenia Usługi w WISANTI DAY SPA pracownicy zachowują wszelkie środki bezpieczeństwa i higieny: myją ręce mydłem, następnie środkiem dezynfekcyjnym zgodnie z procedurą i techniką dezynfekcji. Te same czynności pracownicy wykonują w czasie zabiegu, jeśli przerywana zostaje jego ciągłość, jak i po zakończeniu zabiegu.

2. Narzędzia wielokrotnego użytku po Zabiegu poddawane są dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku, a następnie poddawane są sterylizacji. Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.

3. W WISANTI DAY SPA mają zastosowanie wytyczne Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej.

4. Przed świadczeniem Naszych Usług Pracownik przeprowadza szczegółowy wywiad z Klientem, poucza o celach Zabiegu oraz zaleceniach pozabiegowych, które Klient potwierdza pisemną zgodą.

5. Każdorazowo przed wykonaniem kolejnej usługi Klient potwierdza w formie ustnej lub pisemnej, że nie wystąpiły nowe okoliczności lub/i nadal nie ma przeciwskazań do wykonania Usługi.

6. Klient zobowiązany jest na bieżąco w trakcie wykonywania Zabiegu informować Pracownika o ewentualnym pogorszeniu, zmianie swojego samopoczucia.

7. Pracownik ma prawo odmowy wykonania i przeprowadzenia Usługi bez podania przyczyny.

8. WISANTI DAY SPA nie bierze odpowiedzialności za powikłania po wykonaniu Usługi lub braku oczekiwanych efektów po Zabiegu, w szczególności w przypadku niezastosowania się do zaleceń pozabiegowych i/lub pielęgnacji.

9. Z oferty WISANTI DAY SPA mogą korzystać jedynie osoby powyżej 16 roku życia, a te ostatnie wyłącznie za wiedzą i zgodą opiekunów prawnych, którzy wyrażają pisemna zgodę na wykonanie Usługi.

10. WISANTI DAY SPA nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie pozostawione bez opieki na terenie i wokół obiektu WISANTI DAY SPA.

11. Za zniszczenia lub/i uszkodzenia mienia WISANTI DAY SPA dokonane przez dzieci i młodzież pełną odpowiedzialność ponoszą prawni opiekunowie.

12. WISANTI DAY SPA ma prawo dochodzić odszkodowania od Klienta za świadome uszkodzenie lub/i zniszczenie mienia WISANTI DAY SPA.

13. WISANTI DAY SPA nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione przez Klienta bez nadzoru.

§ 3. Umawianie na wizyty

1. Prosimy o szczegółowe planowanie swojej wizyty- wcześniejsze poinformowanie Pracownika o ewentualnej chęci wykonania dodatkowych Usług, celem spełnienia Państwa oczekiwań z poszanowaniem czasu następnego Klienta.

2. Zarezerwowane wizyty w WISANTI DAY SPA potwierdzane będą telefonicznie i smsowo.

3. Klient zobowiązany jest w przypadku niemożności przybycia na Zabieg odwołać go niezwłocznie po pojawieniu się przyczyny uniemożliwiającej jego przybycie.

4. Klient na umówiony Zabieg powinien przyjść 5-10 minut wcześniej.

5. W przypadku spóźnienia się Klienta powyżej 15 minut, bez uprzedzenia, może to spowodować niewykonanie przez WISANTI DAY SPA Usługi lub skrócenie Zabiegu.

6. Klienci, którzy trzykrotnie zarezerwują Zabieg i nie odwołają go na co najmniej 48 h przed planowanym terminem wykonania Usługi, w przypadku kolejnego zarezerwowania wizyty będą zobowiązani do 50% przedpłaty za daną, zarezerwowaną Usługę.

7. Istnieje możliwość wpisania się na listę rezerwową w przypadku braku wolnych terminów.

8. W przypadku zwolnienia terminu na dany Zabieg, zawsze kontaktujemy się z pierwszą osobą na liście.

9. W przypadku opóźnienia Zabiegu z winy Pracownika WISANTI DAY SPA lub przedłużającej się Wizyty poprzedzającego Klienta, Usługa będzie wykonana bez skracania etapów zabiegowych.

10. WISANTI DAY SPA zastrzega sobie prawo do odwołania Zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym Klienci zostaną wcześniej poinformowani.

11. Jeżeli powyższa zmiana terminu dotyczy Zabiegu w ramach vouchera/pakietu zabiegów patrz § 4, wtedy uznaje się przedłużenie ważności karnetu/kuponu o ilość dni pomiędzy odwołanym zabiegiem a wyznaczonym nowym terminem zabiegu.

§ 4. Vouchery/ Pakiet Zabiegów

1. W razie rezygnacji z zaplanowanej wizyty w ramach Vouchera lub Pakietu Zabiegów (dalej:„ Wizyta”) należy powiadomić obsługę WISANTI DAY SPA nie później niż 48h przed planowaną wizytą, w usprawiedliwionych przypadkach nie później niż 24h przed planowaną wizytą.

2. W razie braku odwołania z wyprzedzeniem, Wizyta może zostać automatycznie ściągnięta przez system komputerowy jako Wizyta, która się odbyła i nie ma możliwości wykonania jej ponownie.

§ 5. Strefa Relaxu

1. W WISANTI DAY SPA rozmowy telefoniczne, zapisy i pomoc we wszystkich sprawach uprasza się dokonywać w miejscach do tego przeznaczonych, a więc w hallu głównym przy recepcji. W pozostałych miejscach obowiązuje zakaz głośnych rozmów i korzystania z urządzeń, które mogłyby zakłócać komfort wykonywania zabiegów innym Klientom oraz Pracownikom WISANTI DAY SPA.

§ 6. Wizyty w towarzystwie

1. Na terenie WISANTI DAY SPA obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt.

2. Na terenie WISANTI DAY SPA obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

3. Prosimy nie przychodzić na Zabiegi z małym dzieckiem, które może zakłócić ciszę i relaks innych Klientów oraz pracujących kosmetologów. W WISANTI DAY SPA znajdują się urządzenia i substancje niebezpieczne dla dzieci. Nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawienie dzieci bez opieki w salonie.

4. WISANTI DAY SPA nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w miejscach bez nadzoru.

§ 7. Płatności

  1. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane usługi kosmetyczne. Cennik Zabiegów jest dostępny w WISANTI DAY SPA oraz na stronie internetowej pod adresem: www.wisanti.pl/cennik
  2. W WISANTI DAY SPA są następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką w kasie, płatność kartą płatniczą w terminalu, przelew na konto, płatność voucherem.
  3. WISANTI DAY SPA zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na Zabiegi świadczone w WISANTI DAY SPA. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, z którymi Klient będzie mógł się zapoznać. Z tytułu promocji Klientom, którzy ponieśli pełną cenę Zabiegu nie przysługują żadne roszczenia.

§ 8. Formularze, kartoteki i poufność informacji

1. WISANTI DAY SPA działa zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Polityka Prywatności na stronie www.wisanti.pl

2. Podczas pierwszej wizyty należy wypełnić formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych i kartę konsultacyjną oraz zgodę na wykonanie zabiegu.

3. Danych używamy wyłącznie do kontaktu z Państwem i gwarantujemy ich nienadużywanie, zarówno w przypadku SMS, jak i mailingu.

4. Wszystkie Państwa zabiegi są ewidencjonowane, opisane w kartotece zabiegowej i strzeżone tajemnicą zawodową. Osoby pracujące w Salonie posiadają odpowiednią kulturę osobistą i zapewniają całkowitą dyskrecję.

5. Formami kontaktu z Salonem są:

a. numer telefoniczny dostępny na naszej stronie internetowej, wizytówkach i ulotkach: 500 551 414 i 500 551 424

b. adres e-mail: kontakt@wisanti.pl

c. fanpage na Facebooku: https://www.facebook.com/WisantiDaySpa

§9. Bony, vouchery, zaproszenia

1. Bony, vouchery i zaproszenia dostępne w WISANTI DAY SPA są wydawane na określony czas i dla konkretnej osoby, przypisane do systemu komputerowego i niewykorzystane zostają automatycznie anulowane wraz z końcem ważności.

2. Nie ma możliwości wykorzystania bądź przywrócenia bonu, vouchera lub zaproszenia, kiedy straci on swoją ważność.

3. Bony, vouchery i zaproszenia nie mogą być wymienione na gotówkę.

4. Bony, vouchery i zaproszenia mogą być wykorzystanie wyłącznie przez osobę na którą zostały wypisane lub w wyjątkowych sytuacjach mogą być przepisane na inną osobę.

5. Bony, vouchery, zaproszenia nie podlegają zwrotowi, prosimy więc o przemyślane zakupy.

6. Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do kuponu, jeżeli wartość Usług z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość kuponu.

7. Bony, vouchery, zaproszenia można wymienić na inne wybrane usługi z naszego cennika do kwoty odpowiadającej kwocie zakupu bonu, vouchera, zaproszenia.

8. Integralną częścią bonów upominkowych jest niniejszy regulamin, podczas składania zamówienia kupujący oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.

§ 10. Reklamacje

1. W przypadku niezadowolenia z naszych usług bardzo prosimy o poinformowanie Pracownika WISANTI DAY SPA, abyśmy mogli zapoznać się z sytuacją i przeanalizować ją.

2. Bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze działania i oferujemy jakość Usług na najwyższym poziomie.

3. Klienci powinni zgłaszać reklamację niezwłocznie po wystąpieniu niepożądanych objawów, nie później niż do 3 dni od wykonania Zabiegu.

4. Klienci wykonujący manicure/pedicure mogą zgłaszać reklamację do 5 dni, po tym terminie nie zostanie ona uwzględniona.

5. Wszelkie reklamacje należy składać w recepcji salonu osobiście. Dopuszcza się złożenie reklamacji listem poleconym lub e-mailem. Podstawą do złożenia reklamacji jest dostarczenie dowodu zakupu w postaci oryginału paragonu fiskalnego.

6. Każda reklamacja pisemna jest rozstrzygana w terminie do 30 dni.

7. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§11. Standard obsługi

1. Wszystkie procedury, zapisy oraz obsługa przed, w trakcie i po zabiegu prowadzone są z najwyższą starannością o komfort i bezpieczeństwo klienta.

2. W WISANTI DAY SPA zapewniamy:

a. bezpieczny, atestowany i serwisowany sprzęt i urządzenia,

b. wysokiej jakości produkty zabiegowe,

c. zdezynfekowane powierzchnie i sterylne narzędzia zabiegowe,

d. profesjonalny dobór pielęgnacji domowej dla intensyfikacji efektów Zabiegów,

e. ściśle wyselekcjonowany i wykształcony personel,

f. atmosferę bezpieczeństwa i opieki,

g. pełną dyskrecję i wysoką kulturę osobistą Pracowników,

h. dowolną formę płatności: gotówka, przelew, przedpłata, karta płatnicza,

i. pełną odpowiedzialność za nasze działania zabiegowe,

j. szacunek i spełnianie Państwa niestandardowych życzeń – oczywiście w miarę możliwości.

§11. Zmiany w Regulaminie

1. WISANTI DAY SPA zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, o wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej www.wisanti.pl

2. Każdy(a) Klient/ka ma prawo do wglądu do Regulaminu, cennika usług i certyfikatów uzyskanych przez pracowników gabinetu.

3. Wszystkie osoby przebywające w WISANTI DAY SPA zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu i stosowania się do sugestii Pracowników.

4. Niezastosowanie się Klientki/a do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności WISANTI DAY SPA za przeprowadzony zabieg.

5.WISANTI DAY SPA nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu lub brak pożądanych efektów zabiegu w przypadku niestosowania się Klienta do zaleceń pozabiegowych oraz nieodpowiedniej pielęgnacji domowej.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2021 i obowiązuje do odwołania.